Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

เว็บไซต์ www.readfree.in  มีนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของข้าพเจ้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซต์ www.readfree.in จะใช้การจัดการ ควบคุม และปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้แก่ www.readfree.in ในขณะที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์และทางเลือกต่าง ๆ ที่ท่านมีการเข้าถึง เพื่อการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลของท่าน

1.ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

www.readfree.in ทำการจัดเก็บข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของ www.readfree.in  โดยข้อมูลที่ www.readfree.in จัดเก็บจะมีรายละเอียดหลักๆ ต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงทางเลือกต่างๆ ของ www.readfree.in โดยผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล (e-mail) เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของ www.readfree.in

1.2 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย / ประชาสัมพันธ์ / ติดต่อ

ในการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ www.readfree.in หรือ เพื่อติดต่อผู้ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ กรณีมีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของ www.readfree.in เพื่อความเหมาะสมของการให้บริการ www.readfree.in  อาจจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด อีเมล (e-mail) ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทปฏิบัติอุปกรณ์ ฯลฯ

1.3 ข้อมูลการชำระเงิน

การได้มาซึ่งข้อมูลของบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อการชำระเงินเพื่อการซื้อหรือบริการของ www.readfree.in ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่า www.readfree.in จะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ทั้งนี้ การชำระเงินจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองด้านการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ www.readfree.in

2.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

www.readfree.in จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ www.readfree.in โดย www.readfree.in ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและข้อมูลต่างๆของ www.readfree.in
  • เพื่อยืนยันความถูกต้องความเป็นเจ้าของบัญชีแท้จริงป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
  • เพื่อรวบรวมสถิติของการใช้บริการเว็บไซต์ของ www.readfree.in
  • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชัน (Promotion) หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆรวมทั้งข้อมูลโฆษณาจากผู้ร่วมธุรกิจทั้งหลายของ www.readfree.in
  • เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อวิเคราะห์ในการทบทวนและปรับปรุงการให้บริการของ www.readfree.in
  • เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาการให้บริการในอนาคต

3.ข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้

www.readfree.in จะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ www.readfree.in มีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางโอกาส www.readfree.in อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้บริการในการใช้บริการต่างๆอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว www.readfree.in สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ผู้ใช้บริการมีการใช้บริการใดๆหรือเปิดบัญชีผู้ใช้กับwww. readfree.in หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการรายอื่นในบางกรณี เพื่อการช่วยเหลือ www.readfree.in ในการให้บริการอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม www.readfree.in ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยแน่ใจว่าผู้ให้บริการรายอื่นมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

4.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

www.readfree.in จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆจากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ www.readfree.in ข้าพเจ้าขอปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

5.การเปิดเผยข้อมูล

www.readfree.in จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริการของ www.readfree.in หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง www.readfree.in สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่ www.readfree.in แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.readfree.in ในข้อสำคัญๆ โดยจะมีประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

6.หลักความรับผิดชอบ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืนยันหรือตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้โดยตรง นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือแนวทางในการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวของ readfree.in สามารถแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ www.readfree.in ทราบทาง อีเมล support@readfree.in

error: Content is protected !!